Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

“maak het bespreekbaar”

Wat te doen bij ongewenst gedrag van een medewerker of cliënt?

Het NKZ wil een prettige en veilige omgeving garanderen voor iedereen die bij het NKZ over de vloer komt. Daarom zijn er omgangsregels  afgesproken. Wanneer een medewerker of cliënt zich hier niet aan houdt kan er sprake zijn van ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag kan voorkomen tussen cliënten onderling, maar ook tussen een cliënt en een medewerker. Bij ongewenst gedrag van een andere cliënt kun je contact opnemen met je begeleider. Als je vindt dat een medewerker zich ongewenst heeft gedragen, of als je je niet goed behandeld voelt door (een medewerker van) het NKZ, kun je diverse wegen bewandelen.

Probeer altijd eerst je ongenoegen zo snel mogelijk te bespreken met de betrokken medewerker, je begeleider of de leidinggevende van de voorziening of het team waar het ongewenste gedrag heeft plaatsgevonden

Mocht bespreking onvoldoende zijn om je ongenoegen uit de wereld te helpen, dan kan je je wenden tot onze vertrouwenspersoon.. Deze persoon, die níet werkzaam is bij het NKZ maar bij een onafhankelijke organisatie, ondersteunt cliënten in de instelling om voor zichzelf op te komen. Met de vertrouwenspersoon kan je jouw ongenoegen bespreken en kan je nagaan of en zo ja welke vervolgstappen er nodig of gewenst zijn en welke mogelijkheden er zijn. Er kan ook praktische hulp geboden worden, bijvoorbeeld door met je mee te gaan naar een gesprek met een begeleider om te bemiddelen. Of door te helpen bij het schrijven van een klachtenbrief. De vertrouwenspersoon behandelt jouw vraag, probleem of klacht in alle vertrouwelijkheid en treedt alleen op in en na overleg met jou.

Een andere mogelijkheid is dat je zelf of met hulp van iemand anders een klacht indient bij het NKZ. Je kan dit doen door het invullen van een klachtenkaart. Wanneer je hier hulp bij nodig hebt kun je ook terecht bij de vertrouwenspersoon .