Wij zijn op zoek naar zorgmedewerkers en beveiligers! Neem voor meer informatie contact op.

Privacy

Samen Veilig en Vertrouwd

Laatste gewijzigd op maart 21, 2024

Inhoudsopgave

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners, leveranciers en websitebezoekers[1]

van Stichting No Kidding Zorg.

Om onze verklaring zo actueel mogelijk te houden, zullen wij deze van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden wij je aan om je regelmatig te wenden tot deze verklaring. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging dateert van 18 maart 2024

2.1    Algemeen

In onze zorg- en dienstverlening en in onze positie van werkgever, ketenpartner en

websitebeheerder hechten wij veel waarde aan respect voor de persoonlijke levenssfeer van onze

cliënten, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, sollicitanten, samenwerkingspartners, leveranciers en

websitebezoekers. Voor de totstandbrenging van onze zorg- en dienstverlening verwerken wij de nodige persoonsgegevens. Met die persoonsgegevens gaan we zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wetten regelgeving die voor onze sector geldt. Dat geldt zowel voor het interne beheer van deze

gegevens als in de uitwisseling daarvan met ketenpartners, opdrachtgevers en andere externe

partijen.

Voor diegenen met wie wij een (arbeids-)overeenkomst sluiten geldt onder andere een

geheimhoudingsplicht omtrent persoonsgegevens van cliënten. De desbetreffende personen

zijn akkoord gegaan met een geheimhoudingsverklaring. Dit geldt eveneens voor inhuurkrachten.

Ook wordt van alle medewerkers en inhuurkrachten een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

2.2    Verwerking persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerd natuurlijk persoon

(‘de betrokkene’). Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te

herleiden is. Afhankelijk van de dienst waarvan je gebruik maakt, verwerken we verschillende persoonsgegevens van de betrokkenen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken,
 • Altijd eerst vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in die gevallen waarin die toestemming is vereist,
 • Slechts persoonsgegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken,
 • Jouw gegevens alleen met derden, bijvoorbeeld onze samenwerkingspartners, delen nadat jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of als we daar wettelijk of op grond van een overeenkomst toe verplicht zijn,
 • met verschillende en meerdere fysieke, technische en organisatorische maatregelen zorgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn.

2.3    Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het registreren van cliënten, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en sollicitanten, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en voor de uitvoering van:

 • onze hulp- en dienstverlening,
 • financiële verantwoording,
 • archivering,
 • communicatie,
 • relatiebeheer,
 • bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management,
 • statische analyses.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij uiteenlopende persoonsgegevens van je verzamelen, variërend van adresgegevens, BSN-nummer en burgerlijke

status tot diagnose, gegevens behandelaar, opleidingsgegevens, verzuim en Verklaring Omtrent

Gedrag.

Als je precies wilt weten welke gegevens wij in jouw situatie bijhouden, vraag het dan na bij jouw

contactpersoon van onze organisatie (bijvoorbeeld je begeleider of leidinggevende) of neem contact

met ons op per mail: info@nokiddingzorg.nl

2.4    Grondslag gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens slechts als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Dat betekent

dat we dit alleen doen:

 • als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking,
 • om een wettelijke verplichting na te komen,
 • voor de uitvoering van een overeenkomst,
 • om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden,
 • voor de goede vervulling van de taak van de organisatie.

2.5    Rechten betrokkenen

Als wij persoonsgegevens van je verwerken heb jij als betrokkene recht op:

 • Dat houdt in dat je van ons mag verwachten dat we je infomeren welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel we dat doen en wat daarbij jouw rechten zijn. Dat doen we op het moment dat wij je persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring,
 • inzage en afschrift. Je kunt te allen tijde verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om een afschrift van die gegevens. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
  1. je hebt geen recht op informatie over anderen,
  2. we geven geen inzage en/of verstrekken geen afschrift als daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad,
  3. je hebt geen recht op inzage in persoonlijke werkaantekeningen van de opsteller van die aantekeningen.
 • verzoek om aanvulling, correctie en verwijdering. Als je meent dat jouw persoonsgegevens onjuist, onterecht of onvolledig zijn weergegeven, kun je verzoeken om dit recht te zetten. Als niet duidelijk is bij wie je hiervoor moet zijn, mail dan naar info@nokiddingzorg.nl of bel naar onderstaand contactadres,
 • Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens aan jou te verstrekken op een manier die het voor jou makkelijk maakt om je gegevens te hergebruiken en door te geven aan anderen,
 • bezwaar, verzet en vergetelheid. Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om persoonsgegevens niet langer te verzamelen en deze te laten verwijderen. Het kan zijn dat we jouw verzoek niet kunnen honoreren vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Wij zullen in ieder geval zo spoedig mogelijk – en uiterlijk binnen 4 weken – op je verzoek reageren.

2.6    Wie heeft naast betrokkene inzage in persoonsgegevens?

Er is een autorisatiematrix opgesteld waarin is vastgesteld wie toegang krijgt tot welke

persoonsgegevens: toegang tot persoonsgevoelige persoonsgegevens van cliënten of medewerkers is

beperkt tot die medewerkers die het voor de uitvoering van hun functie nodig hebben.

2.7    Verstrekking aan derden

Bij de uitvoering van onze hulp- en dienstverlening en als werkgever werken wij nauw samen met

andere partijen. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw vooraf verkregen toestemming

met deze partijen delen tenzij dat wettelijk verplicht zijn of noodzakelijk in het kader van een

overeenkomst die je met ons sluit.

2.8    Datalekken

We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen

toegang tot die gegevens mogen hebben. Voor de medewerkers is een werkinstructie opgesteld

waarin staat op welke wijze er dient te worden gehandeld bij een datalek. Elke datalek wordt bij de

Functionaris Gegevensbescherming (FG) gemeld, en in sommige situaties meldt de FG dit datalek bij

de Autoriteit Persoonsgegevens volgens de wettelijke eisen. Wil je een vermoeden van een datalek

melden en ben je niet in dienst bij Stichting No Kidding Zorg, dan kun je via jeffrey@nokiddingzorg.nl hiervan melding maken. De FG neemt dan contact met je op.

2.9    Bewaartermijnen

Stichting No Kidding Zorg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven

beschreven doeleinden. Wel moeten we ons aan de geldende wettelijke bepalingen houden. Dat

houdt bijvoorbeeld in dat we voor het bewaren van gezondheidsgegevens van onze cliënten de

wettelijke bewaartermijn hanteren van 20 jaar, zoals bepaald in de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

2.10 Cameratoezicht

Sommige locaties worden beveiligd middels cameratoezicht. Dat doen we om de veiligheid en

gezondheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, de toegang tot onze voorzieningen te

beveiligen en eventuele incidenten te registreren. De maximale bewaartermijn van camerabeelden is

7 dagen.

2.11 Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat dat zijn, welke dat zijn en wat ze doen staat

(link naar cookiestatement, zie hierna).

2.12 Functionaris Gegevensbescherming

Bij Stichting No Kidding Zorg is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst die toezicht

houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

De FG is bereikbaar op jeffrey@nokiddingzorg.nl

2.13 Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je

persoonsgegevens. Een klacht kun je zowel mondeling als schriftelijk (per brief of e-mail) indienen bij

onze klachtenfunctionarissen, per mail te bereiken op info@nokiddingzorg.nl

Als je na het maken van bezwaar en/of indienen van een klacht bij Stichting No Kidding Zorg niet

tevreden bent met de wijze waarop wij je klacht hebben behandeld, kun je een klacht indienen bij de

nationale toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kun je doen via deze link.

Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier.

Contactgegevens

Voor vragen of met andere reacties kun je contact opnemen met:

Stichting No Kidding Zorg

t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming

Oosteindseweg 21

2661 EA Bergschenhoek

0648771786

Jeffrey@nokiddingzorg.nl

 

COOKIESTATEMENT

2.14 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst

als je die website bezoekt. In die cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen.

Hierdoor kan de website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet

steeds opnieuw wilt inloggen.

2.15 Welke cookies gebruiken wij?

2.15.1 Functionele (noodzakelijke) cookies

 • Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten werken. Ze vergemakkelijken het navigeren en onthouden je voorkeuren bij het bezoek aan onze website (bijvoorbeeld of je wel of geen cookies hebt geaccepteerd).

2.15.2 Analytische cookies

 • Op onze website plaatsen we ook analytische cookies; met behulp van Google Analytics verzamelen we onder andere gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina’s en de duur van de bezoeken, waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten) en hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je hebt geklikt op een link in een e-mail). Met deze informatie krijgen wij een beter inzicht in de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en kunnen wij het aanbod op onze website verbeteren. De statistieken die we verzamelen zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar personen. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google.

2.15.3 Marketing cookies

 • Via onze website heb je toegang tot Youtube. Binnen het domein van Youtube worden cookies geplaatst als je op ‘play’ drukt om een filmpje te bekijken. Met het accepteren van onze cookiemelding ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. In de privacyverklaring van YouTube lees je welke gegevens zij gebruiken en hoe zij daarmee omgaan.

2.15.4 Social media cookies

 • Wij delen ook informatie via Facebook. Zij plaatsen cookies wanneer je bent ingelogd.
 • Voor meer informatie over de gegevens die Facebook verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook,

2.16 Cookies blokkeren en verwijderen

Wil je geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om

onze cookies niet te accepteren (niet akkoord). Houd er wel rekening mee dat in dat geval bepaalde

delen van onze website niet of niet optimaal zullen functioneren.

Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en moet je

eerst onze cookies blokkeren. Hoe je dit doet is afhankelijk van de browser die je gebruikt:

Microsoft Internet Explorer

 1. Ga naar Extra – Internetopties
 2. Ga naar het tabblad Algemeen.
 3. Klik in het vak Browsergeschiedenis op Verwijderen.
 4. Klik op Cookies verwijderen. OK.

Mozilla Firefox

 1. Ga naar Extra – Opties.
 2. Ga naar Privacy.
 3. Hier kunt u de recente geschiedenis wissen

Google Chrome

 1. Klik rechtsboven op het steeksleutel icoon en kies Opties.
 2. Ga naar Geavanceerde opties.
 3. Klik op Instellingen voor inhoud.
 4. Klik bij Cookies op Alle cookies en sitegegevens.
 5. Klik op Alles verwijderen.

Werk je met een andere browser, dan kun je de instructie voor het aanpassen van de instellingen van je browser ook vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

 

DISCLAIMER WEBSITE

Stichting No Kidding Zorg is voortdurend bezig om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit

van de informatie op onze website te waarborgen. Echter, aan de informatie op de website kunnen

bezoekers geen rechten ontlenen.

[1] Voor cliënten en voor medewerkers is een uitgebreide privacyregeling vastgesteld.